АД Охис
English

Добредојдовте

на официјалната интернет страница на АД ОХИС, Скопје

Повеќе

 


Профил на АД ОХИС,Скопје

Акционерското Друштво Органско Хемиска Индустрија „Наум Наумовски-Борче“ - АД ОХИС, Скопје е основано во 1960 година.

Денес АД ОХИС, Скопје е акционерско друштво со доминантен државен капитал (76,575%). 

АД ОХИС се простира на 96 хектари од кои, по евиденцијата на геодетската управа, на поседовен лист има под објекти околу 5 хектари, а фактичката состојба е околу 12 хектари. Внатре во кругот на фабриката има изградена комплетна патна и железничка мрежа за потребите на ...

Производи

Основната дејност на АД ОХИС, Скопје е поврзана со хемиска индустрија. Друштвата кои функционираат во рамките на компанијата спроведуваат широк спектар на активности, вклучувајќи производство на прашкасти и течни детергенти, средства за заштита на растенијата, базни хемикалии, водено стакло, ПВЦ прав, ПВЦ цевки, ПВЦ фолии и гранулати, како и услуги за опслужување на фабриките и тоа транспорт и дистрибуција на електрична енергија.

 

Новости

 

Јавен повик за презакажана седница на собрание на акционери

 

Записник од комисијата за отварање понуди по објавен јавен повик

 

Предлог-одлуки за годишно собрание 

 

Извештај од надзорниот одбор за резултатите од контролата

 

ОХИС АД Консолидиран 2013

 

ОХИС АД 2013 поединечен

 

Годишен извештај за работата на АД ОХИС за деловната 2013 

 

Консолидиран финансиски извештај на АД ОХИС за 2013

 

Финансиски извештаи на АД ОХИС за 2013 

 

Консолидирана годишна сметка на ОХИС и неговите друштва за 2013

 

Годишна сметка на АД ОХИС за 2013

 

Јавен повик за свикување седница на годишно собрание

 

Одлука за свикување седница на годишното собрание

 

Извештај за резултатите од глсањто по точките од дневниот ред на седницата на собранието на акционери 12.03.2014

 

Одлука за зголемување на главнина

 

ИСПРАВКА 

 

Информација за вкупен број на акции 

 

Проценка на обврски по однос на јавни давачки во траен влог алл

 

Соопштение до акционерите на АД ОХИС

 

2 Предлог-одлука за зголемување на основната главнина на АД ОХИС

 

1 Предлог-одлука за зголемување на основната главнина на АД ОХИС

 

Покана за учество на собрание на акционери на АД ОХИС за 12.03

 

Одлука за свикување на акционерско собрание за 12.03.2014

 

Јавен повик за свикување собрание 12.03.2014

 

Одлука за свикување на акционерско собрание за 12.03.2014 година