АД Охис
English

Добредојдовте

на официјалната интернет страница на АД ОХИС, Скопје

Повеќе

 


Профил на АД ОХИС,Скопје

Акционерското Друштво Органско Хемиска Индустрија „Наум Наумовски-Борче“ - АД ОХИС, Скопје е основано во 1960 година.

Денес АД ОХИС, Скопје е акционерско друштво со доминантен државен капитал (76,575%). 

АД ОХИС се простира на 96 хектари од кои, по евиденцијата на геодетската управа, на поседовен лист има под објекти околу 5 хектари, а фактичката состојба е околу 12 хектари. Внатре во кругот на фабриката има изградена комплетна патна и железничка мрежа за потребите на ...

Производи

Основната дејност на АД ОХИС, Скопје е поврзана со хемиска индустрија. Друштвата кои функционираат во рамките на компанијата спроведуваат широк спектар на активности, вклучувајќи производство на прашкасти и течни детергенти, средства за заштита на растенијата, базни хемикалии, водено стакло, ПВЦ прав, ПВЦ цевки, ПВЦ фолии и гранулати, како и услуги за опслужување на фабриките и тоа транспорт и дистрибуција на електрична енергија.

 

Новости

 

 

Одлука за зголемување на основната главнина во АД ОХИС

 

ИЗВЕШТАЈ за резултатите од гласањерто по точките од дневниот ред од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 12.03.2014 год

 

 

Одлука за згол. на главнина

 

И С П Р А В К А

 

 

Одлука за свикување на акционерско собрание за 12.03.2014

 

Јавен повик за свикување собрание на 12.03.2014

 

Покана за учество на собрание на акционери на АД ОХИС за 12.03

 

1 Предлог-одлука за зголемување на основната главнина на АД ОХИС

 

2 Предлог-одлука за зголемување на основната главнина на АД ОХИС

 

Соопштение до акционерите на АД ОХИС

 

Проценка на обврски по основ на јавни давачки во траен влог

 

Информација за вкупен број на акции

 

 

Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето


2 Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето


3 Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето


4 Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето


5 Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето


Одлука за избор на член на НО


Одлука за избор на независен член на НО


Одлука за избор на овластен ревизор на ревизија на финанс.


Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето


Одлука за отповикување на член на НО


Одлука за престанок на мандатот на член на НО


Одлука за усвојување на извештајот за ревизија на финанс.


Одлука за усвојување на извештајот за ревизија на консолидиран

 

Извештај од резултатите од гласањето на седницата на Акционерско собрание 13.11.2013

 

 

Предлог за член на надзорен одбор на АД ОХИС Љупчо Трпковски

Предлог за член на надзорен одбор на АД ОХИС Никола Марковски

 

 

Предлог одлука за Рената Здравковска

 

Предлог одлука за Пеце Јовески

 

Предлог одлука за Башким Џомбалиќ

 

Предлог одлука за Христина Ципушева

 

Предлог одлука за Илија Ристовски

 

Предлог одлука за Иван Кротков

 

Предлог одлука за чл. на НО

 

Предлог одлука за избор на независен чл. на НО

 

Предлог одлука за Славче Стаменков

 

Предлог одлука за Васил Павлоски

 

Предлог одлука за престанок на мандатот Славче Стаменков

 

Предлог одлука за Сретен Стојковски

 

Предлог одлука за избор на овластен ревизор

 

Предлог за покривање на загуба 2012

 

Предлог за отповикување на Илија Ристовски

 

Предлог одлука за извештај за работа

 

 

Јавен Повик

 

 

Извшетај за работењето на АД ОХИС консолидиран во 2012

 

Извештај за работењето на АД ОХИС-матично друштво за 2012

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-1

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-2

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-3

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-4

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-5

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-6

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-7

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-8

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-9

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-10

 

Финансиски извештај АД ОХИС неконсолидиран 2012-11

 

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-1

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-2

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-3

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-4

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-5

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-6

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-7

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-8

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-9

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-10

 

Финансиски извештај АД ОХИС консолидиран 2012-11

 

 

Одлука за усвојување на годишната сметка за 2012

 

Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка за 2012

 

Записник од 27.11.2012-1

 

Записник од 27.11.2012-2

 

Записник од 27.11.2012-3

 

Записник од 27.11.2012-4

 

Записник од 27.11.2012-5

 

Записник од 27.11.2012-6

 

 

 

Јавен Повик 1

 

Јавен Повик 2

 

Консолидиран

 

Неконсолидиран

 

Ревизорски Извештај АД ОХИС Скопје консолидиран  2012 - 1

 

Ревизорски Извештај АД ОХИС Скопје - 2012 - 1

 

Извештај од резултатите од контролата на NO 1

 

Извештај за резултатите од контролата на NO 2

 

Записник од комисија за избор на ревизор 2013

 

Предлог одлуки  за годишно акционерско собрание

 

 

 

Повик за избор на ревизор за 2013 година за АД Охис

 

Известување 12.02.2012

 

Повик за Собрание 27.11.2012

 

Собрание 17.10.2012 Јавен повик

 

Информација за претоварање на побарување

 

Годишен Извештај Резиме 2011

 

Одлуки Донесени на Собрание на Акционери 02.10.2012

 

Јавен Повик за Акционерско Собрание 02.10.2012

 

Ревизија АД ОХИС консолидирана 2011-1

 

Ревизија АД ОХИС 2011-1

 

Извештај за Резултатите од контрола на надзорниот одбор во 2011 година

 

Јавен повик 15.06.2012

 

Јавен повик за прибирање понуди за продажба на акции на РМ и ПИОМ во АД ОХИС

 

Соопштение за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда

 

Решение-КХВ

 

Известување за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда

 

Решение-ЦДХВ